Názov projektu: Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Projekt reaguje na  jednotlivé ustanovenia Zákona 305/2005 Z.z. v znení ďalších  predpisov k podpore  výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí s prepojením na Akčný plán národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie 2013-2020. Cieľom projektu je vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných služieb, ktoré prispejú k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby. Aktivity smerujú do rozšírenia a inovácie doterajších činností a rozvoja nových foriem práce s cieľovou skupinou. Ich  východiskom sú najnovšie vedecké národné i medzinárodné zistenia  efektívnych postupov v preventívnych, intervenčných a resocializačných stratégiách pre  riešenie drogových a iných závislostí.

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
  • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Miestom  realizácie je Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDUCNOSŤ, na Wilsonovom nábreží v Nitre. Časové obdobie realizácie projektu: 09/2017 – 08/2021.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a tiež za podpory Mesta Nitra."

Výzva: 

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Hypertextový odkaz na webovú stránku výzvy: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Hypertextový odkaz na webovú stránku ESF: www.esf.gov.sk

 

Aktuálne informácie z realizácie projektu:

Dňa 04.07.2017 boli podpísané 3 rovnopisy Zmluvy o poskytnutí NFP č. 312041F17501 uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení IA MPSVR SR a prijímateľom BUDÚCNOSŤ, n.o., Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, ktorej predmetom sú zmluvné podmienky definované pre realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“ a ITMS kódom projektu 312041F175. Uvedená Zmluva o poskytnutí NFP, vrátané jej príloh, nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j.  dňa 04.07.2017. V súlade s ustanovením Čl. 7 ods. 7.1, Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Vyššie identifikovaná zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 13.07.2017.