doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. pracuje ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky a vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa  profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práci, sociálneho poradenstva a resocializácie. Je úspešnou riešiteľkou viacerých úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a vzdelávania. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. V súčasnosti  odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré ako akreditovaný subjekt zabezpečuje špecializované sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí. Rozvíja systémovú prácu so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež  v oblasti sebarozvoja študentov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách, členkou profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP.

PhDr. Petra Balážiová, PhD. v roku 2003 ukončila vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna práca. Viac ako  14 rokov pracovala v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde poskytovala sociálne poradenstvo, participovala na terapii závislých pacientov, spolupracovala s resocializačnými strediskami. 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou publikačnú činnosť odborných článkov, zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie, resocializáciu závislých ako aj ich kvalitu života.  Bola súčasťou  tímu expertov na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. V Centre poradensko - intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o.  sa angažovala ako dobrovoľníčka od jeho založenia. T. č. tu od mája 2017 poskytuje špecializované sociálne poradenstvo osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti a od septembra 2017 tu pracuje ako sociálna pracovníčka a manažérka projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti.“ 

Mgr. Martina Hagarová. v roku 2007 ukončila vysokoškolské štúdium na Trnavskej univerzite v odbore psychológia. Počas štúdia pracovala v občianskom združení  Pomoc obetiam násilia na pozícii psychologický asistent. Má šesťročnú prax v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde  poskytovala individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, dospievajúcich, rodičov, učiteľov a inštitúcie. V ďalšom vzdelávaní absolvovala viacero workshopov  zameraných na osobnostný rozvoj a psychologickú prácu s klientom. V súčasnosti pôsobí v CPIS  BUDÚCNOSŤ, n.o.  na pozícii psychológ  v rámci projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“.

Mgr. Kristína Langheiterová začala pôsobiť v CPIS BUDÚCNOSŤ n.o. ako sociálna pracovníčka v roku 2017 v rámci projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti. “ Participuje na  sociálno-výchovnom programe pre deti a rodičov, ktorí sú ohrození závislosťou (na psychoaktívnych látkach, závislosťou na herných automatoch a i.). Zároveň pôsobí aj ako poradca pre klientov v doliečovacom procese – v Klube MAJÁK – STROM. V minulosti spolupracovala s neziskovou organizáciou pri realizácii projektu pre sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré boli v evidencii ÚPSVaR Nitra. Súčasťou tohto projektu boli 2- dňové pobyty detí a rodinných príslušníkov v rekreačnom stredisku Čaradice, kde sa riešili problémy rodín formou skupinovej sociálnej práce s využitím skupinovej dynamiky. Štúdium v odbore „Sociálna práca“ ukončila na UKF v roku 2004, pôsobila v neziskovom sektore na pozícii sociálny pracovník a koordinátor Detskej linky záchrany, v Krízovom stredisku pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti ako sociálna pracovníčka a koordinátorka strediska a v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“ ako sociálna pracovníčka a koordinátorka oddelenia. V roku 2007 získala osvedčenie Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov o absolvovaní vzdelávania „Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou“ v rozsahu 280 hodín. 

Mgr. Ingrid Fridrichová pracuje v neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ na pozícii sociálny pracovník. Už počas vysokoškolského štúdia sa venovala problematike marginalizovaných skupín v oblasti väzenského systému a resocializácie odsúdených po výkone trestu odňatia slobody v rámci probácie. Po skončení štúdia na vysokej škole v roku 2010  absolvovala akreditovaný kurz Mediácie. Dlhodobo sa venovala zamestnávaniu sociálne znevýhodnených osôb prevažne evidovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti poskytuje sociálne poradenstvo a intervenciu klientom v doliečovacom procese závislostí.

Bc. Alexandra Kaňuchová – pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií asistent sociálnej práce. Od ukončenia prvého stupňa vysokoškolského vzdelania študijný odbor-Sociálna práca sa danej profesii intenzívne venuje. Súčasne je študentkou Univerzity Komenského v Bratislave na katedre sociálnej práce, kde si dokončuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Počas štúdia sa venuje dobrovoľníctvu v mimovládnom a neziskovom sektore .Z hľadiska ďalšieho vzdelávania sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu  v resocializačnom zariadení Road Tomky. Taktiež absolvovala teoretický  aplikačný výcvik v oblasti Harmreduction ,ktorého hlavným cieľom je znižovanie rizík a minimalizácia zdravotných a ekonomicko-sociálnych poškodení spojených s užívaním drog.

Mgr. Veronika Palatická je zamestnancom neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ na pozícii asistent sociálneho pracovníka. V roku 2009 ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor sociálna práca so zameraním na poradenstvo. Počas štúdia pracovala pre telekomunikačnú spoločnosť na manažérskej pozícii, kde viedla a riadila predajný tím. V roku 2015 pracovala v projekte PRINED na pozícii sociálny pedagóg, kde sa stala súčasťou inkluzívneho tímu, ktorého cieľom bolo podporiť prostredie v ZŠ a zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. 

Mgr. Stanislav Morávek pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií podpora komunikácie organizácie s verejnosťou. Od ukončenia vysokoškolského štúdia sociálnej práce v roku 2010 sa danému odboru profesne aj intenzívne venuje. Viacero rokov pôsobil a stále pôsobí v mimovládnom sektore zameranom na sociálne a verejnoprospešné služby, v ktorom sa špecializoval na projektovú činnosť, získavanie finančných zdrojov a vedenie (mentorovanie) dobrovoľníkov.