doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. pracuje ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky a vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa  profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práci, sociálneho poradenstva a resocializácie. Je úspešnou riešiteľkou viacerých úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a vzdelávania. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. V súčasnosti  odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré ako akreditovaný subjekt zabezpečuje špecializované sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí. Rozvíja systémovú prácu so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež  v oblasti sebarozvoja študentov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách, členkou profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP.

 

PhDr. Petra Balážiová, PhD. v roku 2003 ukončila vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna práca. Už 14 rokov pracuje v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde poskytuje sociálne poradenstvo, participuje na terapii závislých pacientov, spolupracuje s resocializačnými strediskami. 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou publikačnú činnosť odborných článkov, zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie, resocializáciu závislých ako aj ich kvalitu života.  Bola súčasťou  tímu expertov na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. V Centre poradensko - intervenčných služieb Budúcnosť sa angažuje ako dobrovoľníčka od jeho založenia. V súčasnosti poskytuje špecializované sociálne poradenstvo osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti. 

Mgr. Stanislav Morávek pracuje v neziskovej organizácií Budúcnosť na pozícií sociálny poradca. Od ukončenia vysokoškolského štúdia sociálnej práce v roku 2010 sa danému odboru profesne aj intenzívne venuje. Viacero rokov pôsobil a stále pôsobí v mimovládnom sektore zameranom na sociálne a verejnoprospešné služby, v ktorom sa špecializoval na projektovú činnosť, získavanie finančných zdrojov a vedenie (mentorovanie) dobrovoľníkov. Viacero rokov pracuje s ľuďmi so sluchovým postihnutím ako tlmočník posunkového jazyka a sociálny poradca. Dva roky pôsobil aj na exekútorskom úrade pričom mal na starosti časť agendy vymáhania výživného pri neplnení si vyživovacej povinnosti.  Z hľadiska ďalšieho  vzdelávania absolvoval týždennú stáž v resocializačnom zariadení Road Tomky, taktiež sa zúčastňuje pravidelných supervíznych stretnutí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, absolvoval trojdenný výcvik pre asistentov ľudí postihnutých hluchoslepotou a tiež viacero workshopov a odborných diskusií na tému sociálneho poradenstva.  V oblasti sociálnej práce vydal viacero odborných článkov a bol v tíme realizátorov viacerých celoslovenských výskumov.  

 

Ďaľších odborníkov doplníme čoskoro. V organizácií sa angažujú aj dobrovoľníci z radov abstinentov, ktorí sú našou veľkou posilou.