Predmet činnosti

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje všeobecné prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto výkonu

BUDÚCNOSŤ, n.o svoje služby poskytuje v Centre poradensko-intervenčných služieb pre riešenie závislostí na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre, terénne aktivity na rôznych miestach Slovenska a spolupracuje s I. odd. Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží.

Registrácia

BUDÚCNOSŤ, n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č. 2007/06718 od 24.9.2007.

Akreditácia

BUDÚCNOSŤ, n.o. má akreditovanú svoju činnosť od 17.12.2007 rozhodnutím MPSVaR č. 28181/2007-1/25, MPSVaR č. 17187/2013-M_OSSODRAK na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:

  • podľa § 13 ods.1 a § 12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
  • podľa § 11 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • podľa § 11 odst. 2 a odst. 3 písm. b), c), d),
  • podľa § 17 ods. 4 zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
  • podľa § 45 odst. 1 zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Svoje aktivity vykonáva tiež podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, ôsmeho a desiateho až trinásteho bodu, písm. b) štvrtého bodu, písm. c) prvého a piateho bodu, v prostredí podľa § 4 ods. 1, písm. a), b), c), d) zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Partnerstvo

BUDÚCNOSŤ, n.o. podpísala zmluvu o partnerstve s Mestským úradom v Nitre, s ktorým spolupracuje pri poskytovaní služieb obyvateľom mesta Nitry

BUDÚCNOSŤ, n.o. rozvíja spoluprácu s ÚPSVaR Nitra pri sanácii problémových rodín.

 

 

 

Odborný garant

Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.