Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti Vám prináša špecializované sociálne poradenstvo, právnu pomoc a terapeutické skupiny venujúce pozornosť problematike násilia a závislosti ako dvoch vzájomne pôsobiacich ukazovateľov. Vďaka projektu sú všetky tieto služby poskytované klientom bezplatne.

O PROJEKTE

Projekt s názvom "Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí" vznikol v rámci operačného Programu SK09 - Domáce a rodovo podmienené násilie: "Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých" - "A home must be a safe place for everybody" spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, podporený tiež mestom Nitra, ktorého prijímateľom je nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ. Výška nenávratného finančného príspevku zo strany Nórskeho finančného mechanizmu a Úradu vlády SR je 54 360 EUR a výška príspevku zo strany mesta Nitra je 6 040 EUR. Projekt sa realizuje od novembra 2015.   

Odkaz na webové sídlo EEA grants: www.eeagrants.org  

 

PROJEKT REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO ZDRUŽENÍM STORM 

Združenie STORM sídli na Nedbalovej 17 v Nitre. Pozrite sa prácu nášho partnera v projekte:

http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm 

 

PRAVIDELNÉ INTERVENCIE V RÁMCI PROJEKTU

PONDELOK 9.00 - 13.00 - špecializované sociálne poradenstvo

UTOROK 10.00 - 12.00 - právne poradenstvo

KAŽDÝ TRETÍ ŠTVRTOK V MESIACI 16.00 - 18.00 - terapeutická skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti a tiež pre rodinných príslušníkov závislých 

ŠTVRTOK 9.00 - 13.00 - špecializované sociálne poradenstvo

 

 

 

Plagát, ktorý bol distribuovaný širokej verejnosti
Tlačová správa o projekte zo dňa 25.10.2016
Tlačová správa zo dňa 28.7.2016
Tlačová správa zo začiatku projektu zo dňa 18.11.2015
Projektový leták, ktorý bol distribuovaný širokej verejnosti
 

 

KONFERENCIA "NENÁSILNE O NÁSILÍ - HOVORME O PRÁVACH"

V rámci projektu sme dňa 23.3.2016 zorganizovali konferenciu v Nitre s názvom "Nenásilne o násilí - hovorme o právach". Združenie STORM spracovalo z konferencie zborník. Zborník má ambíciu zachytiť najdôležitejšie výstupy z konferencie. 

 

 

KAVIAREŇ PRE BUDÚCNOSŤ 

V rámci projektu sme taktiež dňa 9.11.2016 v stredu o 16:00hod usporiadali posedenie pri káve s diskusiou na tému závislosť a násilie. Diskusia bola určená pre širokú verejnosť a jej cieľom bolo "scitliviť" okolie na problematiku závislostí a násilia a taktiež zachytiť osoby ohrozené závislosťou a násilím v našej sieti a pozvať dané osoby zúčastniť sa na intervenciách.     

 

 

STRETNUTIE S PRACOVNÍKMI NOCLAHÁRNE SV. RAFAELA A ÚTULKU PRE BEZDOMOVCOV V NITRE

Dňa 22.11.2016 sa uskutočnilo stretnutie s pracovníkmi noclahárne a útulku v Nitre. Cieľom tohto stretnutia bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce prostredníctvom prezentácie našich činností v rámci projektu "Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí". Po vzájomnej výmene príkladov dobrej praxe, zdieľaní postupov pri práci s rôznymi typmi klientov a výmene vzájomných kontaktov bol dohodnutý aj procedurálny postup pri vzájomnej distribúcií klientov. Pracovníkom boli odovzdané aj plagáty a letáky prezentujúce aktivity projektu a kontakty na naše centrum.   

ČAJOVŇA PRE BUDÚCNOSŤ 

Dňa 8.2.2017 sa uskutočnilo diskusné fórum na tému zdravého životného štýlu bez závislosti a bez násilia. Na diskusii sa zúčastnilo 25 diskutérov pričom medzi nimi boli aj zástupcovia Mestského úradu v Nitre a zástupcovia mimovládnych organizácií a viacerých klubov abstinentov. Počas diskusie sa spracovávala aj reportáž, ktorú po finalizácií zverejníme.    

 

 

APRÍLOVÁ ČAJOVŇA PRE BUDÚCNOSŤ 

Po dvoch mesiacoch sa opäť v stredu 12.4.2017 v našej organizácií konala čajovňa - diskusné fórum pre verejnosť na tému zdravého životného štýlu bez závislostí a násilia. Táto posledná čajovňa sa niesla tematicky najmä v duchu potreby práce s celou rodinou klienta, ako jedného z najefektívnejších prístupov práce v oblasti závislostí. Zúčastnilo sa jej 20 diskutérov. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným, no najmä zástupcom z členov rodiny nášho klienta, ktorí nám výborný čaj zabezpečili, pripravili a aj nám ukázali ako sa správne pije. Ďalšia čajovňa sa bude konať zasa o 2 mesiace a znovu bude otvorená pre širokú verejnosť.