Formy poskytovaných služieb

V Centre poradensko - intervenčných služieb pre riešenie závislostí na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre sme v roku 2015 poskytovali tieto služby:

1. Pravidelné základné sociálne poradenstvo v dopoludňajších hodinách, ktoré poskytujú traja dlhodobo abstinujúci klienti, študenti formou dobrovoľníctva a sociálni pracovníci.

2. Špecializované sociálne poradenstvo individuálnou formou v popoludňajších hodinách.

3. Špecializované sociálne poradenstvo formou skupinovej práce v popoludňajších hodinách:

a.) terapeutická skupina BUDÚCNOSŤ 1x týždenne,

b.) socioterapeutická skupina MAJÁK 3x mesačne,

c.) svojpomocná skupina A-klub Nitra 1x týždenne,

d.) skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti 1x týždenne,

e.) svojpomocná skupina pre rodinných príslušníkov STROP 2x mesačne,

4. Terénne viac - dňové aktivity v spolupráci so svojpomocnou skupinou Maják, o ktoré javia klienti CPIS veľký záujem, organizujeme už skoro 20 rokov. Ich obsahovým zameraním je systémová práca s rodinou v inom prostredí, ako domácom, respektíve ambulantnom, kde k intenzívnej práci na sebe podporujeme zúčastnených členov rodiny, čím pôsobíme na zlepšenie klímy v rodine, prostredníctvom komunikácie a riešenia problémov v rodine spoločne.

5. Jednodňové aktivity, ako napríklad:

a.) turistické výstupy na Zobor, Veľký Tríbeč,

b.) prvomájový pochod abstinentov v Trnave,

c.) návšteva Arboréta Mlyňany,

d.) šarkaniáda a vyrezávanie tekvíc s deťmi,

e.) diskusné fórum pre učiteľov ZŠ k protidrogovej prevencii,

f.) Mikulášsky ples k výročiu založenia MAJÁK, o.z.

6. Výskum - pracovníci a dobrovoľníci CPIS s odbornou garantkou spolupracovali na spracovávaní a publikovaní výskumu stavu resocializácie v SR.