tlačivo pre zdaňovacie obdobie za rok 2017 tu:

 

2% pre BUDÚCNOSŤ

Srdečne Vás prosíme darovať nám časť Vami zaplatenej dani z príjmov a tak nám pomôžete sa aj naďalej angažovať v oblasti poradenskej práce s osobami so závislosťou, v oblasti doliečovacieho procesu závislostí, obnovy funkčných vzťahov v rodine a tiež pri riešení násilia, ktoré vzniká v súvislosti so závislosťou.

Fyzické osoby aj firmy na Slovensku, môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o zaplatenie naviac, ide o časť už zaplatenej dane, o ktorej vy rozhodnete kam pôjde.

Všetky dôležité informácie nájdete tu:

www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov

Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti, ktorej zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017, je oprávnená podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do výšky 2 % (3 %), a to právnickej osobe určenej v tomto vyhlásení. Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2017 je táto fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Toto vyhlásenie je fyzická osoba povinná predložiť správcovi dane do 30. apríla 2018 spolu s potvrdením o zaplatení dane.  

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je do 31. marca 2018. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 3.4.2018.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácií:

obchodné meno/názov: BUDÚCNOSŤ n.o.

právna forma: nezisková organizácia

IĆO: 42052581

adresa/sídlo: Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

 

Srdečne ĎAKUJEME